Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Nhấn chọn QUÊN MẬT KHẨU
2. Điền Email và Tên Đăng Nhập
3. Nhấn Gửi4. Đăng nhập vào email đăng ký, nhấn THAY ĐỔI MẬT KHẨU trong email được gửi tới từ Fun885. Nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới sau đó nhấn LƯU