Để cập nhật hồ sơ. quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
Lưu ý:
- Thông tin có thể cập nhật: Số điện thoại / Họ và Tên (Vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Trực Tuyến để được hỗ trợ) / Email address (Vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Trực Tuyến để được hỗ trợ) / Ví điện tử yêu thích / Ngôn ngữ / Messenger / Quốc gia / Địa chỉ
- Thông tin không thể cập nhật: Tên đăng nhập/ Giới tính / Ngày sinh / Tiền tệ yêu thích / Câu hỏi bảo mật / Câu trả lời bảo mật

1. Nhấn vào Tên đăng nhập
2. Chọn <Cập nhật hồ sơ> và thay đổi thông tin


3. Nhấn <Lưu>